Proč filozofie?

Jednou z největších obtíží, kvůli nimž učedník klopýtá na své cestě, je to, čemu obvykle říkáme „osobní problémy“...
Proč máme tyto osobní problémy, které jsou především emocionální? Kvůli nedostatečnému poznání vlastních emocionálních prostředků a z toho vyplývající neschopnosti řešit Více...

Proč jsme se narodili na tomto světě v tomto okamžiku a ne jindy? Protože je to tak správné: buď kvůli potřebám osobní zkušenosti, nebo kvůli potřebě pomoci ostatním na základě zkušenosti, kterou jsme mohli nashromáždit v jiných dobách. Je pravděpodobné, že jsme žili už mnohokrát za Více...

Proč říkáme život pouze tomu, který se projevuje v hmotných tělech? Nenaučili jsme se, že hmota je tím nejpomíjivějším, co máme, a takto je i tím, co je nejsnadněji postižené, zlomené, nemocné, zničené, ztracené? A co je s našimi city, s našimi ideály, s našimi sny, naší intuicí, oněmi Více...

Rok 1998 byl, naneštěstí pro lidstvo, bohatý na katastrofy všech druhů: tornáda, uragány, cyklony, prudké lijáky, povodně, výbuchy sopek, nespoutané větry… Ihned nás napadá otázka: proč? Proč se dějí tyto věci, a to právě tam, kde způsobují největší škody? Nesmíme věřit, že tyto fenomény jsou Více...

Zdánlivě jsou si netečnost a stabilita podobné. Velký rozdíl je však ve stavu vědomí, který odlišuje jednu od druhé. Pro setrvání v netečnosti není třeba vědomí. Pro získání stability je zapotřebí projít všemi úrovněmi pohybu, překonat je a shrnout do oné dynamické rovnováhy, kterou obsahuje Více...

Každá rostlina nám vypráví něco ze své historie, ze svého způsobu existence, od té nejmenší a nejbezvýznamnější ve svém projevu, jež je skrytá mezi kameny nebo schovaná ve skále, po vznešený strom s větvemi plnými listí a plodů. Je třeba umět s nimi mluvit: strom nám bude vyprávět o svém smyslu Více...

Nechci vám popisovat velkolepost hor, nevlídných a vyprahlých, úchvatných svou výškou a vzrušujících zelení stromů, jimž poskytují útočiště... Ony mluví svým věčným jazykem stability, stálosti, uměním být a existovat. Avšak po jejich boku se nachází malinký kámen, ten, jenž upoutává naši Více...

Egocentrismus znamená cítit se středem světa a událostí. Znamená to chtít být nejdůležitějším, středem pozornosti ostatních...
Egoismus znamená nejen cítit se středem, nýbrž jediným na světě. Člověk ví, že existují jiné bytosti, ale je to, jako kdyby neexistovaly. V tomto případě lze Více...

Žijeme ve světě, v němž se blahobyt stal předním konzumním artiklem. Alespoň je tomu tak v zemích, kterým se říká rozvinuté.. Není divu, že se pro mnohé hledání blahobytu stává motivem existence.
A přesto nám každodenní život ukazuje zcela odlišné panorama. Hledat blahobyt je závod bez Více...

Všichni máme k dispozici jisté množství energie, všeobecně mnohem větší, než předpokládáme, jenže proto, že ji nepoužíváme, se nám zdá slabá a omezená. Tato energie je platná pro všechny úrovně, od té fyzické až po vůli. Je snadné představit si fyzické úsilí, i když už není tak snadné ho Více...

Stránky