Úrovně poznání u Aristotela

První věta Metafyziky říká: „Všichni lidé svou přirozeností tíhnou k poznání.“ Aristoteles dodává, že známkou toho jsou smysly, které nám slouží pro vjemy, především zrakové, rozlišuje způsob jejich používání podle jejich způsobilosti k různým činnostem nebo k zálibám, které máme, i když se chystáme nic nedělat. Avšak tyto vjemy, které předpokládají jen skrovné poznání, nejsou vlastní člověku. Mají je všechna zvířata a některá z nich mají i paměť, která jim umožňuje učit se uchováváním vzpomínky.

Člověk naopak vlastní jiné vyšší druhy poznání. Především je to zkušenost, Empeiría, ve smyslu „zkušenost s věcmi“. Je to poznání příbuznosti s věcmi způsobem bezprostředním a konkrétním, které nám poskytuje pouze to, co je individuální. Proto Empeiríi nelze vyučovat, může se přenechat jinému pouze pod podmínkou nebytí toho samého vnímání, té samé zkušenosti.

Existuje další vyšší způsob poznání, kterým je umění nebo technika, umění ve svém tradičním významu, jako když se mluví o umění léčit, což je příklad, na který se Aristoteles bezprostředně odvolává. Tekhné znamená „umět udělat“. Teknites, odborník nebo znalec, je člověk, který ví, jak dělat věci, a ví, jakých prostředků je třeba použít, aby se dosáhlo vytoužených cílů.

Avšak umění nám poskytuje to, co je univerzální, nikoli to, co je individuální, poskytuje nám pouze názor na věci. Proto se může vyučovat, neboť o univerzálním se může mluvit, zatímco individuální se může pouze vidět nebo předvést. Tekhné je vyšší než Empeiría, ale i ta je potřeba.

Tekhné nám odpovídá na otázky „jak“ a „proč“ ohledně věcí. Avšak věc plně poznáme pouze, když známe její příčiny a prvotní principy. Toto poznání nám může dát pouze Moudrost, Sophia. Toto nejvyšší poznání musí říci, co věci jsou a proč. Tedy, musí popsat věci od jejich původu.

Věda, projevené poznání, se řecky nazývá Episteme. Toto je opravdová věda, věda, kterou hledá Aristoteles. Avšak původ není projevitelný – toto je původem - neodvozuje se od ničeho. Je třeba ho intuitivně vytušit. A toto je Nous, další základní moment, který spolu s Episteme vede k opravdové Moudrosti.

A takto se dostáváme na nejvyšší úroveň Vědy, jejímž předmětem je bytost jako taková a věci takové, jaké jsou, pochopené ve svých příčinách a původu. Všechny vědy, říká Aristoteles, jsou nezbytnější než tato, vyšší však není žádná.

Tohoto poznání, Filozofie, mohou lidé dosáhnout prostřednictvím úžasu. A úžas je, dnes a provždy, kořenem Filozofie.

Jorge Angel  Livraga